1401/04/10
کل مبتلایان
32208
بهبود یافته
31711
کل فوتی ها
488
مراجعه به درمانگاه
100496
تست PCR
80251
کل بستری ها
5769
واکسن دز اول
161770
واکسن دز دوم
146128
واکسن دز سوم
74484
جمع واکسیناسیون
382382

1401/03/17
کل مبتلایان
32196
بهبود یافته
31702
کل فوتی ها
488
مراجعه به درمانگاه
0
تست PCR
80066
کل بستری ها
5767
واکسن دز اول
161670
واکسن دز دوم
146007
واکسن دز سوم
74323
جمع واکسیناسیون
382000

1401/03/06
کل مبتلایان
32193
بهبود یافته
31680
کل فوتی ها
488
مراجعه به درمانگاه
130256
تست PCR
79996
کل بستری ها
5766
واکسن دز اول
161640
واکسن دز دوم
145944
واکسن دز سوم
74242
جمع واکسیناسیون
381826

1401/01/31
کل مبتلایان
32077
بهبود یافته
31293
کل فوتی ها
488
مراجعه به درمانگاه
0
تست PCR
79175
کل بستری ها
5711
واکسن دز اول
161388
واکسن دز دوم
145384
واکسن دز سوم
73562
جمع واکسیناسیون
380334

1401/01/08
کل مبتلایان
31503
بهبود یافته
30759
کل فوتی ها
484
مراجعه به درمانگاه
128444
تست PCR
77823
کل بستری ها
5609
واکسن دز اول
160768
واکسن دز دوم
144086
واکسن دز سوم
72208
جمع واکسیناسیون
377062

1400/12/29
کل مبتلایان
31371
بهبود یافته
30500
کل فوتی ها
481
مراجعه به درمانگاه
125382
تست PCR
77501
کل بستری ها
5582
واکسن دز اول
160658
واکسن دز دوم
143727
واکسن دز سوم
71890
جمع واکسیناسیون
376275

1400/12/13
کل مبتلایان
30921
بهبود یافته
29312
کل فوتی ها
467
مراجعه به درمانگاه
124429
تست PCR
76619
کل بستری ها
5531
واکسن دز اول
159331
واکسن دز دوم
141933
واکسن دز سوم
68359
جمع واکسیناسیون
369620

1400/11/30
کل مبتلایان
30196
بهبود یافته
27334
کل فوتی ها
453
مراجعه به درمانگاه
120670
تست PCR
75092
کل بستری ها
5451
واکسن دز اول
157637
واکسن دز دوم
141066
واکسن دز سوم
65753
جمع واکسیناسیون
364456

1400/11/18
کل مبتلایان
25903
بهبود یافته
25287
کل فوتی ها
440
مراجعه به درمانگاه
109947
تست PCR
68833
کل بستری ها
5238
واکسن دز اول
152902
واکسن دز دوم
138818
واکسن دز سوم
44688
جمع واکسیناسیون
336408

آخرین اخبار

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: