بازرسی

  • تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان « مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی.
  • بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع. 
  • تهیه گزارشات نوبتی درفواصل زمانی مختلف برای اطلاع بالاترین مقام اجرایی از عملکرد واحدهای اجرایی. 
  • برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 
  • تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده 
  • کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات آن به مدیران 
  • آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دانشگاه. 
  • اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم ا زعملکرد کارکنان ومدیران به واحدامور اداری برای اعمال در وضعیت ومزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین