لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه علوم پزشكي كرمان   دانشگاه علوم پزشكي زابل دانشگاه علوم پزشكي اراك
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه دانشگاه علوم پزشكي زاهدان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي اروميه
دانشگاه علوم پزشكي گناباد دانشگاه علوم پزشكي سبزوار دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
دانشگاه علوم پزشكي گيلان دانشگاه علوم پزشكي سمنان دانشگاه علوم پزشكي اهواز
  دانشگاه علوم پزشكي لرستان   دانشگاه علوم پزشكي شاهرود دانشگاه علوم پزشكي ايلام
 دانشگاه علوم پزشكي مازندران دانشگاه علوم پزشكي شهركرد دانشگاه علوم پزشكي بابل
دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
دانشگاه علوم پزشكي همدان دانشگاه علوم پزشكي شيراز دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  دانشگاه علوم پزشكي فسا دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس
 دانشگاه علوم پزشكي يزد دانشگاه علوم پزشكي قزوين دانشگاه علوم پزشكي تبريز
دانشگاه علوم بهزيستي  دانشگاه علوم پزشكي قم دانشگاه علوم پزشكي تهران
دانشگاه علوم پزشكي ارتش   دانشگاه علوم پزشكي كاشان دانشگاه علوم پزشكي جهرم
دانشگاه علوم پزشکی البرز  دانشگاه علوم پزشكي كردستان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی آبادان
دانشگاه علوم پزشکی لارستان   دانشگاه علوم پزشکی سراب