آیین نامه پیشنهادات - ماده 6

فهرست مطلب

ماده 6

 

پاداش و حق الزحمه

پاداش پیشنهاد:

پس از بررسی نهایی پیشنهاد و تصویب آن توسط كمیته راهبری دانشگاه جهت اجرا، میزان پاداش هر پیشنهاد توسط كمیته تعیین و با امضای رئیس كمیته قابل پرداخت می باشد. میزان پاداش پرداختی بشرح ذیل تعیین می گردد:

ابتدا طبق فرم شماره 2 نوع درجه هر پیشنهاد بر اساس تعداد امتیاز مكتسبه مشخص می گردد. درجه بندی پیشنهادات در سه رتبه درجه 1(از 15 تا 20 امتیاز) درجه 2 ( از 7 تا 14 امتیاز) و درجه 3 ( از 1 تا 6 امتیاز) انجام می شود. سپس با در نظر گرفتن سطح پیشنهاد در چهار سطح واحد(مدیریت،اداره ،بیمارستان،مركز بهداشتی درمانی و یا خانه های بهداشتی)، معاونت، دستگاه و ملی طبق جدول شماره 1، میزان امتیاز نهایی هر پیشنهاد مشخص می گردد.

جدول 1: نحوه تعیین امتیاز نهایی پیشنهادات مصوب جهت تعیین پاداش

                                                  درجه

سطح

درجه 1(20-15 امتیاز ) درجه 2( 14-7 امتیاز ) درجه 3(6-1 امتیاز )
واحد(مدیریت،اداره و...) 900 650 500
معاونت 1000 850 700
دستگاه 1200 1050 900
ملی 1800 1500 1200

در نهایت میزان پاداش پیشنهاد از حاصلضرب امتیاز نهایی در ضریب ریالی حقوقی همان سال بدست می آید.

تبصره1: تعیین میزان پاداش پیشنهاد بر اساس جدول شماره 1 می تواند حداكثر تا 5 درصد صرفه جویی اقتصادی حاصل از اجرای پیشنهاد(با در نظر گرفتن حق الزحمه های مذكور در همین ماده) قابل افزایش باشد.. اگر پیشنهاد جنبه عمومی داشته و هیچ صرفه جویی اقتصادی و یا افزایش درآمدی نداشته باشد میزان پاداش آن حداكثر به میزان یك سوم حداقل میزان پاداش طبق جدول فوق الذكر می باشد.

تبصره2: در صورتیكه پس از اجرای پیشنهاد با بررسی ها و گزارشهای نتایج اجرا مشخص شود كه اجرای پیشنهاد منجر به كسب منافع بیشتری از میزان برآوردی شده باشد میزان پاداش دوباره محاسبه و مابه التفاوت آن به پیشنهاد دهنده پرداخت می شود.

تبصره 3: پاداش پیشنهاداتی كه بصورت گروهی بوده با ضریب 2/1 محاسبه و بر حسب درصد مشاركت هر نفر قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 4: پرداخت پاداش پیشنهاد بسته به كمی یا كیفی بودن پیشنهاد بدین شرح می باشد:

الف- برای پیشنهادات كمی در دو مرحله زمان تصویب و ابلاغ برای اجرا به میزان 40 درصد كل مبلغ پاداش و در پایان اجرا و كسب منافع مورد انتظار به میزان 60 درصد انجام می پذیرد.

ب- برای پیشنهادات كیفی پس از اجرای كامل پیشنهاد انجام می پذیرد.نوع پاداش می تواند نقدی و یا غیرنقدی( اهدا كالا، سفر زیارتی، بهره گیری از ظرفیتهای ماده 68 قانون خدمات كشوری و مانند اینها) باشد.

تبصره 5: در صورتیكه قبل از ارسال پیشنهاد توسط گروه پیشنهاد دهنده و تصویب آن در كمیته راهبری دانشگاه در هر یك از سطوح نامبرده به اجرا درآمده باشد حداكثر از تاریخ اجرا به مدت یكسال، قابل طرح در كمیته می باشد.

                                                                            

فرم شماره 2

دانشگاه علوم پزشكی فسا

فرم درجه بندی پیشنهاد

ردیف شاخص توضیحات سقف امتیاز میزان امتیاز
1 پیشنهاد جنبه نوآوری و ابتكاری دارد - 2  
2 بطور مستقیم یا غیر مستقیم با ماموریت دانشگاه ارتباط دارد

غیر مستقیم

مستقیم

1

2

 
3 اجرای پیشنهاد موجب كاهش هزینه یا افزایش درآمد می شود

تا 5 میلیون تومان

5 تا 10 میلیون تومان

10 تا 20 میلیون تومان

20 میلیون به بالا

1

2

3

4

 
4 اجرای پیشنهاد موجب ارتقا سطح كارایی و كیفیت خدمات می شود - 2  
5 اجرای پیشنهاد موجب جلب حمایت و مشاركت مردمی می شود - 1  
6 اجرای پیشنهاد موجب كاهش زمان انجام كار و تسهیل آن می شود - 2  
7 اجرای پیشنهاد موجب بهبود رفاه و كیفیت زندگی كاری پرسنل می شود - 2  
8 اجرای پیشنهاد موجب پیشگیری از دوباره كاری می شود - 2  
9 اجرای پیشنهاد موجب افزایش وتكریم رضایت ارباب رجوع می شود - 2  
10 اجرای پیشنهاد موجب افزایش حسن شهرت دانشگاه می شود - 1  
جمع 20  

 

پیوست ها:

aeinnameh.docx حجم فایل:227.28 کیلوبایت