آیین نامه پیشنهادات - ماده 5

فهرست مطلب

ماده 5

 

فرایند بررسی پیشنهادات واصله به كمیته راهبری دانشگاه

 • ثبت پیشنهاد در سامانه الكترونیكی نظام پیشنهادات
 • دریافت و بررسی اولیه توسط دبیر كمیته راهبری
 • رد پیشنهاد بر حسب بند اول معیارهای رد پیشنهاد
 • طرح پیشنهادات برحسب تاریخ ثبت
 • بررسی اولیه توسط كمیته راهبری و رد یا قبول پیشنهادات قابل یررسی بر اساس معیارهای مورد قبول
 • ارجاع سایر پیشنهادات به كارشناس یا كمیته تخصصی بر حسب موضوع جهت بررسی
 • اعلام رد یا قبول پیشنهاد به كمیته راهبری توسط كارشناس یا كمیته تخصصی
 • ابلاغ پیشنهادات مصوب به فرد یا واحد جهت اجرا توسط رئیس كمیته

معیارهای پذیرش پیشنهاد(Inclusion Criteria)

 • افزایش حسن شهرت دانشگاه
 • کاهش هزینه
 • وجود خلاقیت و ابتکار در پیشبرد اهداف سازمانی
 • ارائه راههای مطلوب برای استفاده از ظرفیتهای بالقوه دانشگاه
 • ارتقا سطح کارایی و کیفیت خدمات
 • تسهیل و تسریع انجام امور
 • جلب حمایت و مشارکت عمومی
 • افزایش رضایت مندی ارباب رجوع
 • بازداری از دوباره کاری
 • تغییر، بازنگری و اصلاح در مقررات و آئین نامه ها
 • بهبود رفاه و کیفیت زندگی کاری پرسنل
 • درآمدزایی

معیارهای رد پیشنهاد(Exclusion Criteria)

 • تکراری بودن
 • سودمند نبودن (هزینه بیش از مزایا)
 • عدم بنیه علمی، فنی و تخصصی
 • عدم امكان اجرا با توجه به شرایط و امكانت موجود
 • جزئی از شرح وظیفه واحد یا كارمند باشد
 • جنبه درخواست یا شكایت داشته باشد
 • اگر صرفاً منافع فرد یا گروه پیشنهاددهنده و یا گروه و فرد خاصی را مدنظر باشد

 

پیوست ها:

aeinnameh.docx حجم فایل:227.28 کیلوبایت