آیین نامه پیشنهادات - ماده 4

فهرست مطلب

ماده 4

 

اهداف و شرح وظایف

هدف كلی : استفاده از اندیشه و خلاقیت كاركنان و مردم در راستای بهبود و توسعه خدمات قابل ارائه دانشگاه علوم پزشكی

اهداف اختصاصی:

 • ارج نهادن به شان و منزلت انسانی کارکنان و قابلیت های آنان در محیط کار
 • تقویت حس مسئولیت و ایجاد انگیزه در بکارگیری اندیشه خلاق کارکنان
 • اشاعه فرهنگ مشارکت و کارگروهی در سازمان.
 • ایجاد انگیزه، حس رقابت سالم در بین کارکنان.
 • همسوسازی اهداف فردی و گروهی با اهداف سازمان.
 • ارتقاء سطح بهره وری سازمان از طریق کاهش هزینه ها، کاهش ضایعات، بهبود فرآیند کار و خدمات و استفاده بهینه از منابع و صرفه جوئی در مواد، انرژی و هزینه ها.
 • ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت های دانشگاه و تامین رضایت مشتریان.
 • بهسازی و ایمن سازی محیط و شرایط کار.
 • حذف کارهای زائد اداری و اثرات بورو کراسی اداری.
 • شناخت سریع مقررات، سیاستها و رویه های غیر اصولی و عکس العمل به موقع و مناسب در برابر آنها.

شرح وظایف

كمیته راهبری پذیرش و بررسی پیشنهادات

 • سیاستگذاری ، تعیین خط مشی، تصویب و اصلاح آیین نامه و دستورالعمل های لازم برای بهبود راهبردی نظام پیشنهادها
 • سیاستگذاری برای بستر سازی ، شكوفایی و رشد خلاقیت در كاركنان با استفاده از دوره های آموزشی
 • تعیین خط مشی و پیگیری اجرای روش های اطلاع رسانی مناسب برای جلب همكاری در امر نظام پیشنهادها
 • اطلاع رسانی و اعلام اولویتهای دانشگاه از طریق سامانه نظام پیشنهادات جهت دریافت پیشنهادات
 • كارشناسی و یا ارجاع طرح های پیشنهادی به گروههای كارشناسی
 • تعیین كارشناسان و مشاوران گروههای كارشاسی جهت بررسی علمی، فنی و امكان اجرای پیشنهادات
 • نظارت بر حسن اجرای پیشنهادهای مصوب از طریق كمیته های تخصصی
 • پیش بینی ساز و كار لازم و تعیین پاداش پیشنهاد دهندگان ، حق الزحمه همكاران اجرایی و گروههای كارشناسی
 • تعیین و تدوین ضوابط و معیارهای تعیین پاداش پیشنهاددهندگان،كارشناسان و مجریان پیشنهاد
 • انتخاب پیشنهاد و پیشنهاد دهندگان برتر و تعیین و اهدای پاداش به آنها

كمیته های تخصصی معاونتها

 • اجرای آئین نامه ها و دستورالعملهای ارائه شده از سوی كمیته راهبری دانشگاه
 • ارائه نظرات و راهكارهای سازنده و مناسب جهت اصلاح آئین نامه ها و دستورالعملهای ارائه شده از سوی كمیته راهبری دانشگاه
 • تشكیل منظم جلسات و ارائه گزارش به كمیته راهبری دانشگاه
 • انتخاب كارشناسان جهت انجام بررسی علمی،فنی و اجرایی پیشنهادات واصله
 • ارجاع پیشنهادات واصله به كارشناسانی بجز كارشناسان كمیته تخصصی جهت بررسی در صورت نیاز
 • تصویب پیشنهادات قابل قبول( با ذكر دلیل)، تعیین میزان پاداش پیشنهاد و پیشنهاد دهندگان و مجریان جهت تصویب نهایی در كمیته راهبری دانشگاه
 • تعیین میزان صرفه جویی های اقتصادی و منافع حاصل از اجرای پیشنهادات مصوب در حوزه معاونت مربوطه بر اساس مستندات ارائه شده از حوزه های مختلف و ارائه گزارش به كمیته راهبری
 • اعلان مستندات و ارایه دلایل لازم جهت پیشنهادات رد شده
 • نظارت و پیگیری جهت پیشنهادات مصوب(در كمیته راهبری و تخصصی) در حوزه معاونت مربوطه
 • پاسخگویی و مسئولیت رسیدگی به شكایت و اعتراض پیشنهاددهندگان در حوزه معاونت مربوطه

رئیس كمیته راهبری دانشگاه

 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه شكوفایی و رشد خلاقیت در كاركنان دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت اجرای آئین نامه و مصوبات كمیته در سطح دانشگاه
 • تعیین و صدور ابلاغیه های انتصاب دبیر و اعضای كمیته های نظام پیشنهادات
 • بررسی و حل مشكلات خارج از حوزه اختیارات كمیته های نظام پیشنهادات

دبیر كمیته راهبری

 • اجرایی كردن آئین نامه و دستورالعمل های كمیته
 • ارایه گزارش پیشرفت كار كمیته به شورا و رئیس كمیته
 • هماهنگی و تشكیل منظم جلسات، تعیین دستور جلسه و نگارش صورتجلسه جلسات برگزار شده
 • نوشتن دعوتنامه و صورتجلسه جلسات كمیته
 • جمع آوری پیشنهادات از سامانه جهت طرح در كمیته
 • بررسی اولیه پیشنهادات جهت طرح در كمیته
 • مكاتبه با معاونین دانشگاه در خصوص اجرای پیشنهادات مصوب
 • ثبت و تشكیل بانك پیشنهادات مصوب با مشخصات كامل
 • سایر امور محوله

دبیر كمیته تخصصی

 • حضور موثر در تمامی جلست كمیته راهبری بعنوان عضو كارگروه
 • تشكیل جلسات منظم كمیته تخصصی جهت بررسی پیشنهادات واصله وارائه گزارش به كمیته راهبری
 • نوشتن دعوتنامه و صورتجلسه جلسات كمیته
 • پیگیری مداوم و موثر پیشرفت اجرای پیشنهادات مصوب و ارائه گزارش به كمیته راهبری و مسئولین مربوطه
 • پیگیری پرداخت پاداشها و حق الزحمه ها
 • سایر امور محوله

اعضای كمیته ها

 • حضور منظم و موثر در جلسات
 • بررسی و ارائه نظركارشناسی علمی، فنی و اجرایی پیشنهادات مورد بررسی
 • ارائه راهكار جهت اجرای مطلوب پیشنهاد در حوزه مربوطه
 • بررسی و برآورد اولیه صرفه فه جویی اقتصادی پیشنهادات
 • سایر امور محوله

 

پیوست ها:

aeinnameh.docx حجم فایل:227.28 کیلوبایت