آیین نامه پیشنهادات - ماده 2

فهرست مطلب

ماده 2 : ساختار

 

 • شورای تحول اداری
 • كمیته راهبری پذیرش و بررسی پیشنهادات
 • كمیته های تخصصی
 • شورای تحول اداری
 • كمیته راهبری پذیرش و بررسی پیشنهادات
 • دبیرخانه
 • كمیته تخصصی پشتیبانی
 • كمیته تخصصی آموزشی پژوهشی
 • كمیته تخصصی دانشجویی فرهنگی
 • كمیته تخصصی درمان و غذا و دارو
 • كمیته تخصصی بهداشت

ماده 3 :

اعضای كمیته ها

شورای تحول اداری

 • رئیس شورای تحول اداری ، رئیس دانشگاه و دبیر شورا معاون توسعه مدیریت و منابع می باشد.

كمیته راهبری پذیرش و بررسی پیشنهادات

 • رئیس كمیته : معاون توسعه مدیریت و منابع
 • دبیر كمیته : یك نفر به انتخاب رئیس كمیته
 • عضو كمیته راهبری : نمایندگانی از هر معاونت با پیشنهاد دبیر كمیته و تایید رئیس كمیته
 • رئیس دفتر ریاست و مدیر روابط عمومی بعنوان عضو كمیته راهبری و با ابلاغ رئیس كمیته

كمیته های تخصصی معاونتها

 • دبیر كمیته : عضو كمیته راهبری(نماینده معاونت) با ابلاغ رئیس كمیته راهبری
 • عضو كمیته : بین 3 تا 5 نفر به پیشنهاد دبیر كمیته و تایید معاون مربوطه

 

پیوست ها:

aeinnameh.docx حجم فایل:227.28 کیلوبایت