ارزیابی

1- ارزیابی عملكرد دستگاه: 

 • همکاری درتهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی.
 • اجرای دستور العمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم . 
 • احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها. 
 • پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دستگاه 
 • برگزاری كمیته ارزیابی عملكرد. 
 • گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در مقاطع زمانی تعیین شده 
 • نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد . 
 • انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادیهای لازم . 
 • انجام سایر اموری که درچارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ارجاع می گردد. 


2-ارزیابی عملكرد مدیران وكاركنان: 

 • برگزاری كلاس های توجیهی 
 • توزیع فرم های ارزیابی عملكرد
 • نظارت بر نحوه تكمیل فرم ها
 • جمع آوری فرم ها 
 • بررسی ومستند سازی فرم ها 
 • اعلام نتایج به معاونت توسعه مدیریت