پاسخگویی به شکایات

  • دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان
  • بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات وپیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به  شاکی
  • بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و ...
  • جمع بندی شکایات در مقاطع زمانی مختلف و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه  به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.