دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

summer

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

به نام یگانه معبود هستی

دانشجو، آینده ساز هر جامعه ای می باشد و نوع تفکر وی بر سیر تکامل علم تأثیرگذار می باشد. لذا باید بستری فراهم شود تا استعدادها و ابعاد فکری دانشجویان مشخص گردیده و به مرحله شکوفایی برسد، و عرصه های جدیدی را به دنیای بی کران علم بیفزایند.
مدرسه تابستانه نیز، از جمله بسترهایی می باشد که به دانشجویان کمک می کند تا بهترین مسیر را با توجه به توانایی هایشان بیابند.

کمال تلاش و پیگیری های لازم انجام می گیرد تا هدف های تعیین شده برای این مدرسه تابستانه، به بهترین نحو ممکن صورت بگیرد.

به امید آن که شایسته باشیم سهم کوچکی در موفقیت های بزرگ شما، ایفا کنیم.

حمید رضا ثابت
دبیرکل مدرسه تابستانه

 

بازگشت به صفحه اصلی