دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

summer

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

مدرسه تابستانی یکی از برنامه های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است که سالانه به منظور مطالعه عمیق پیرامون یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه آکادمی در دانشگاه ها و مدارس پژوهشی و یا دانش افزایی و ارتقای مهارتی دانشجویان برگزار می شود.مدرسه های تابستانی یک فرصت است تا دانشگاه ها اندکی از امور آموزشی و پژوهشی متعارف فاصله بگیرند و تا اندازه ای به شراکت در مناقشه های علمی روز مشغول شوند.یکی از مهمترین اهداف مدرسه تابستانه این است که حوزه دانش را از محدوده دانشگاه فراتر میبرد و آنرا به دایره ای از نخبگان غیر دانشگاهی نیز گسترش می دهد.دانشگاه علوم پزشکی فسا نیز درنظر دارد به منظور آشنایی دانشجویان با طرح تحول آموزش از تاریخ 14 لغایت 16 شهریورماه سال جاری مدرسه تابستانی برگزار کند که از جمله مهمترین محورهای این همایش عبارتند از:

سمت و مرتبه علمی مدرس کارگاه مدرس عنوان کارگاه
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر انجور اخلاق حرفه ای

معاون پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و گروه آموزش پزشکی

رئیس مرکز تحقیقات ارتقا کیفیت آموزش بالینی

دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر میترا امینی تکنیک های خلاقیت

قائم مقام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مدیرگروه آموزش پزشکی

دکتری تخصصی بیماری های کودکان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر دهقانی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دکتری تخصصی بیماری های قلب و عروق

 فوق تخصص INTERVENTION

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر  جواد کجوری CONCEPT MAP
استاد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شیراز دکتر بنیادی فلسفه و چیستی علم

معاون آموزشی دانشگاه علومپزشکی فسا

دکترای فارماکولوژی

دکتر امین کوهپایه دانشگاه های نسل سوم

دکترای باکتری شناسی

هیئت علمی دانشگاه علومپزشکی فسا

دکتر عباس عبداللهی

مدیر مرکز توسعه دانش کاربردی دانشگاه علومپزشکی فسا

دکتری ویروس شناسی پزشکی

هیئت علمی دانشگاه علومپزشکی فسا

دکتر سهراب نجفی پور
استادیار دانشگاه علوم پزشکی فسا دکتر قنبری زیست فناوری

معاون طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دکتری طب سنتی

دکتر محمد هاشم هاشم پور طب سنتی

معاون آموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دکتری آموزش بهداشت

استادیار دانشگاه علومپزشکی فسا

دکتر علی خانی جیهونی الگوهای آموزش سلامت

قائم مقام ریاست و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانشیار دانشگاه علومپزشکی کرمان

دکتر رضا دهنویه آینده نگاری و مرجعیت علمی

عضو پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کارشناسی ارشد آینده پژوهی

خانم آتوسا پور شیخعلی

 بازشگست به صفحه اصلی