دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

معرفی اداره بازرسی عملکرد و شکایات

معرفی اداره بازرسی عملکرد و شکایات نام و نام خانوادگی: احمد جهرمی نژاد سمت: سرپرست دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات پست الکترونیک :     نام و نام خانوادگی: مجید شیبانی سمت: کارشناس دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات پست ...

آشنایی با اداره بازرسی عملکرد و شکایات

آشنایی با اداره بازرسی عملکرد و شکایات مقام معظم رهبری :  نظارت درونی و احساس حضور در محضر حق،مانع از تخلف انسانها می شود.اما این عامل در همه انسانها و به قدر کافی وجود ندارد. مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد  و پاسخگوئی به شکایات، بعنوان یكی از مدیریت های ستادی دانشگاه و زیر نظر مستقیم رئیس ...