دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

ثبت و ارسال پیشنهاد

ثبت و ارسال پیشنهاد جهت ثبت و ارسال پیشنهاد روی دکمه زیر کلیک نمایید:

آیین نامه پیشنهادات

آیین نامه پیشنهادات بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی فسا آئین نامه اجرائی شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات موضوع ماده 20 قانون مدیریت خدمات كشوری یكی از رویكردهای مدیریت نوین ، مدیریت مشاركتی است . به دلیل اینكه نظام مدیریت مشاركت جو سبب افزایش بهره ...