دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

جلسه تقدیر از جناب آقای مهندس بردبار به پاس چهارسال مدیریت آماروفناوری اطلاعات دانشگاه در تاریخ 95/6/8  با حضور پرسنل آمار و واحدIT دانشگاه برگزار گردید. در این مراسم از مدیریت دلسوزانه و خدمات ارزنده ایشان در زمینه ارتقای کمی و کیفی این دو حوزه تشکر و قدردانی بعمل آمد.