دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

عناوین برخی فعالیت های انجام شده در سال 95

عناوین برخی فعالیت های انجام شده در سال 95 1-تعداد 42 جدول سیناسا اطلاعات مربوط به پایان سال 1394 تکمیل و ثبت گردید. 2- سالنامه استانداری شامل 12 جدول مربوط به کلیه حوزه ها به روز شد . 3- تعداد 80 شاخص مربوط به حوزه های انسانی نقشه جامع ، پژوهشی ، فرهنگی ، آموزش ، مالی و اداری سال 94 در سامانه ...

کاربران آماری

کاربران آماری پرسنل ستاد آمار حوزه اصلی فعالیت طیبه لقایی درمان و بیمارستان ،درمانگاه ها ،اورژانس 115،تسهیلات بهداشت درمانی طاهره اکبریان آموزش ،دانشجویی فرهنگی ، بهداشت ،تحقیقات وفناوری،سرشماری ودبیرخانه آمار سمانه سینا توسعه ، غذا ودارو نماینده کاربران محل ...

ارتباط با ما

ارتباط با ما سرپرست واحد آمار            بیتا سادات زگردی       emailProtector.addCloakedMailto("ep_cc789515", 1); کارشناسان واحد:                                             سمانه سینا                                             طیبه لقایی                   ...

نشریات آماری

نشریات آماری سالنامه چشم انداز پمفلت سالنامه سال 93 چشم انداز 6 ماهه اول سال 95 پمفلت سالنامه سال 94