دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

جهت توانمند سازی پرسنل آمار و مدارک پزشکی ستاد ، بیمارستانها و مراکز بهداشت دوره های آموزشی در این راستا در سال 95 برگزار گردید.

که عناوین آن بدین شرح است :

* دوره آموزشی پروپوزال نویسی بر اساس گامهای روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی فسا

* دوره آموزشی داده آمایی و پردازش اطلاعات بهداشتی درمانی

* کارگاه آموزشی گزارش گیری و گزارش دهی پیشرفته

* کارگاه آموزشی کاربردی spssورژن 20 در تحقیقات سلامت

* کارگاه آموزشی آشنایی با ابزارهای ساده و کارآمد نظام سلامت