دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

طی دو جلسه هماهنگی مدیریت آمار دانشگاه با اعضاء ستاد آمار تفاهم نامه ای جهت ایجاد توافق بین مدیریت و پرسنل ستاد تنظیم گردید.