دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

1-تعداد 42 جدول سیناسا اطلاعات مربوط به پایان سال 1394 تکمیل و ثبت گردید.

2- سالنامه استانداری شامل 12 جدول مربوط به کلیه حوزه ها به روز شد .

3- تعداد 80 شاخص مربوط به حوزه های انسانی نقشه جامع ، پژوهشی ، فرهنگی ، آموزش ، مالی و اداری سال 94 در سامانه الکترونیکی رصد علم و فناوری ثبت و تکمیل گردید.

4- شاخص های مربوط به حوزه های ( منابع انسانی ، آموزش ، پژوهش ) در پرسش نامه پارک علم و فناوری تکمیل و به مرکز رشد واحدهای فناوری فسا ارسال گردید .

5- تعداد 73 شاخص های هیات امنا تکمیل و ثبت گردید.

6- سالنامه آماری دانشگاه مربوط به سال 94 در مرحله کنترل نهایی و سپس چاپ می باشد.