دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

سرپرست واحد آمار            بیتا سادات زگردی      

کارشناسان واحد:

                                            سمانه سینا

                                            طیبه لقایی

                                            طاهره اکبریان

 

آدرس :        فسا ، میدان ابن سینا ، دانشگاه علوم پزشکی

تلفن :         07153357110