دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

واحد سمعی و بصری

واحد سمعی و بصری تهیه اسناد تصویر از فعالیت سازمان بسیار مهم و ضروری است و ‏داشتن آرشیوی از آن در مدیریت ضروری تر ، سمعی بصری چشم و ‏چراغ سازمان برای مخاطب است زیرا تا مخاطب نتواند بصورت ‏تصاویرفعالیت را ببیند قانع نخواهد شد  عمده فعالیت : داشتن آرشیو فنی از فعالیت ...

روابط عمومی الكترونیک

روابط عمومی الكترونیک 1- ارتباطات الكترونیكی (‏ICT ‏ )‏: سرعت انتقال اطلاعات واخبار در عرصه كنونی جهان باعث تحولات بزرگی ‏در شكل گیری هر جامعه شده است .روابط عمومی بعنوان محل و مأمن ‏ایجاد ارتباطات برون سازمانی هر نهاد یا مؤسسه باید با استفاده از این ‏شیوه های جدید اطلاع ...

شرح وظایف

شرح وظایف برقراری ارتباطات لازم با دانشگاهها ، موسسات ومراکز دولتی وغیردولتی خارج وداخل کشور برنامه ریزی وانجام اقدامات بمنظور آشنا نمودن وآگاهی رسانی به موسسات علمی وفرهنگی داخل وخارج کشوربا اهداف ، برنامه ها وفعالیتهای دانشگاه سیاستگذاری،برنامه ریزی و کاربرد ...

مدیریت

مدیریت نام و نام خانوادگی سمت ایمیل شماره تماس صادق مهدوی نیا مدیر روابط عمومی دانشگاه emailProtector.addCloakedMailto("ep_73a32464", 1); 2227093-0731 حسن زارعیان کارشناس روابط عمومی emailProtector.addCloakedMailto("ep_c8ee0c62", ...