دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

دوشنبه 27/4/96 از ساعت 12 تا 14 به علت قطع سراسری اینترنت از مخابرات