دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

عملکرد دانشگاه

جهت دریافت گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی فسا به پیوست مراجعه نمایید.

پیوست ها:

عملکرد دانشگاه در سالهای 91-96.pdf حجم فایل:44.10 مگابایت
عملکرد دانشگاه در سال 97.pdf حجم فایل:10.10 مگابایت