دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

هیات امناء

نام و نام خانوادگی: احمد جهرمی نژاد
سمت: دبیر دبیرخانه هیات امناء
ایمیل: adsjahromi[at]yahoo.com