دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

هیات امناء

آشنایی با واحد هیات امناء

آشنایی با واحد هیات امناء اولین هیات امنای دانشگاههای علوم پزشكی كشور در روز شنبه 4/3/1370 در دانشگاه علوم پزشكی شیراز  تشكیل شد. تعیین اعضاء: اعضای هیات امناء دانشگاه را ریاست محترم جمهوربا پیشنهاد رئیس دانشگاه و تائید وزیر محترم بهداشت ، درمان و‌آ موزش پزشكی و شورای عالی انقلاب ...