دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مدیریت آمار

طی دو جلسه هماهنگی مدیریت آمار دانشگاه با اعضاء ستاد آمار تفاهم نامه ای جهت ایجاد توافق بین مدیریت و پرسنل ستاد تنظیم گردید.