دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مدیریت آمار

پرسنل ستاد آمار حوزه اصلی فعالیت
طیبه لقایی درمان و بیمارستان ،درمانگاه ها ،اورژانس 115،تسهیلات بهداشت درمانی
طاهره اکبریان آموزش ،دانشجویی فرهنگی ، بهداشت ،تحقیقات وفناوری،سرشماری ودبیرخانه آمار
سمانه سینا توسعه ، غذا ودارو
نماینده کاربران محل خدمت  
معاونت غذا و دارو

اسماعیل فیروزی

اسدی آزمایشگاه مواد غذایی  

نوری مند

داروومواد تحت کنترل  
ایرانی امور داروخانه ها و دارو  
مهندس جوکار نظارت بر مواد غذا یی و غنی سازی آرد  
معاونت آموزشی خیاط - آموزش  
معاونت بهداشت صادقی نوری مند بهداشت  
زنگنه بهداشت  
معاونت تحقیقات و فناوری بردبارزارعی - تحقیقات و فناوری  
معاونت توسعه عاطفت - توسعه منابع انسانی  
آقاپور - توسعه منابع فیزیکی  
معاونت درمان لیلاسادات ابوالفتحی مریم بانیانی درمانگاه ولیعصر  
     
مریم قاسمیان درمانگاه حمزه  
میترا عرفانی درمانگاه فاطمیه  
گلگون بیمارستان شریعتی  
مریم شاه حسینی بیمارستان شریعتی  
رسولی بیمارستان ولیعصر  
نظری بیمارستان ولیعصر  
معاونت فرهنگی دانشجویی خدیجه خیراتی فرزاد خسروی ورزشی  
مریم نویدی کاردانشجویی و خوابگاه  
فیروزی نشریه وفرهنگی