معرفی اداره بازرسی عملکرد و شکایات

نام و نام خانوادگی: احمد جهرمی نژاد
سمت: سرپرست دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
پست الکترونیک :  

 

نام و نام خانوادگی: مجید شیبانی
سمت: کارشناس دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
پست الکترونیک :