دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

بازرسی عملکرد و شکایات

پاسخگویی به شکایات

پاسخگویی به شکایات دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات وپیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به  شاکی بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری ...

دستورالعمل ها و آیین نامه ها

دستورالعمل ها و آیین نامه ها دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان  آیین نامه پیشگیری نظام مند با مفاسد اقتصادی دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد

معرفی اداره بازرسی عملکرد و شکایات

معرفی اداره بازرسی عملکرد و شکایات نام و نام خانوادگی: احمد جهرمی نژاد سمت: سرپرست دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات پست الکترونیک :     نام و نام خانوادگی: مجید شیبانی سمت: کارشناس دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات پست ...

ارزیابی

ارزیابی 1- ارزیابی عملكرد دستگاه:  همکاری درتهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی. اجرای دستور العمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم .  احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها.  پیگیری و اجرای ...

آشنایی با اداره بازرسی عملکرد و شکایات

آشنایی با اداره بازرسی عملکرد و شکایات مقام معظم رهبری :  نظارت درونی و احساس حضور در محضر حق،مانع از تخلف انسانها می شود.اما این عامل در همه انسانها و به قدر کافی وجود ندارد. مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد  و پاسخگوئی به شکایات، بعنوان یكی از مدیریت های ستادی دانشگاه و زیر نظر مستقیم رئیس ...

بازرسی

بازرسی تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان « مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی. بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان ...